صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

نخستین سمینار قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام های نشخوارکننده، تحت عنوان "سمینار یک روزه سقط جنین در گاو"، در تاریخ پنج شنبه چهارم بهمن ماه 1386، در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی برگزار گردید.نخستین سمینار قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام های نشخوارکننده | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است. 
  
بخشها
     

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2007 Ferdowsi University Of Mashhad.