طرح هاي پژوهشي مصوب قطب

١-" مطالعه توکسوپلاسموز مادرزادي در جنين هاي سقط شده در گوسفندان استان خراسان"، مجري: دکتر غلامرضا رزمي و همکاران  دکتر احمد رضا موثقي و دکتر محمد رضا باسامي. تاريخ تصويب: ١٧ /٨ / ٨٥  (مدت اجراي طرح:٢٤ ماه).


٢- "بررسي پاتولوژيک موارد ارجاعي سقط جنين گوسفند در شهرستان مشهد"، مجريان: دکتر احمد رضا موثقي و دکتر محسن ملکي. تاريخ تصويب: ١٧ / ٨ / ٨٥ (مدت اجراي طرح: ٢٤ ماه).


٣- "تعيين مقادير برخي از عناصر معدني و ريز مغذي ها در خون ميش هاي آبستن و خاک و علوفه مناطق مختلف شهرستان مشهد" که مجريان آن دکتر مهرداد مهري و دکتر حسام الدين سيفي و دکتر محمد رضا اصلاني و همکاري آقاي دکتر نيما فرزانه. تاريخ تصويب١٧ / ٨ / ٨٥
 (مدت اجراي طرح: ٢٤ ماه).


٤- "تکوين و توسعه تست هاي تشخيص مولکولي مسبب سقط جنين و مرگ و مير نوزادان نشخوارکننده به منظور شناسائي و تعيين جغرافيائي اين ويروس ها درخراسان بزرگ" که مجري آن دکتر محمد رضا باسامي و همکاران دکتر حسام دهقاني، دکتر عليرضا حق پرست،  دکتر احمد رضا موثقي، دکتر محسن ملکي، دکتر اصلاني، و دکتر نيما فرزانه. تاريخ تصويب: ٢/٩/٨٥ (مدت اجراي طرح: ١٢ ماه).


٥- "جداسازي و تايپينگ مولکولي عوامل باکتريائي سقط جنين گوسفند " که مجري آن دکتر مهرناز راد و همکاران دکتر غلامرضا هاشمي تبار و دکتر نيما فرزانه . تاريخ تصويب: ٢/٩/٨٥ (مدت اجراي طرح: ٢٤ ماه).


٦- "مطالعه سقط جنين نئوسپورائي در گاوهاي شيري استان خراسان" که مجري آن دکتر غلامرضا رزمي و همکاران دکتر محسن ملکي و دکتر محمد رضا باسامي. تاريخ تصويب: 2/9/85 (مدت اجراي طرح: ٢٤ ماه).


٧-  "بررسي تاثير سلنيم بر روي فعاليت ژن هاي مسئول سنتز و متابوليسم هورمونهاي تيروئيدي در کشت اوليه تيروئيد بره هاي نوزاد" مجری: دکتر حسام دهقانی. تاریخ تصویب: ٤/٢/٨٦ (مدت اجراي طرح: ١٢ ماه).

 

٨-  طرح پژوهشي با عنوان "تشخيص سرولوژيک عوامل باکتريايي و ويروسي سقط جنين در گاو" ، مجري آقاي دکتر هاشمي تبار . تاریخ تصویب: ٢٨/١1/٨٦ (مدت اجراي طرح: ١٢ماه).


٩- طرح پژوهشي تحت عنوان: تعيين ترادف ژنهاي بيان کننده پروتئينهاي ايمونوژنيک ويروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان خراسان و سنتز پلاسميدهاي DNA بيان کننده اين پروتئين ها: مقدمه اي بر تکوين يک واکسن DNA چندگانه بر عليه ويروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک"، مجری آقاي دکتر عليرضا حق پرست. تاریخ تصویب: ١٩/٢/٨٦ (مدت اجراي طرح: ١٢ ماه).

 

 

3022 :تعداد دفعات بازید


 
  
بخشها
     

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2007 Ferdowsi University Of Mashhad.