اهداف قطب

1- تاسيس مرکز تخصصي سقط جنين شمال شرق کشور براي تعيين عوامل ايجادکننده سقط و مرگ ومير نوزاد نشخوار کنندگان در استان هاي خراسان و امکان ارائه خدمات به کل کشور و کشورهاي همجوار.
2- شناسائي عوامل عفوني و غير عفوني ايجادکننده سقط جنين و مرگ ومير نوزاد نشخوارکنندگان در استان هاي خراسان .
3- تعيين جغرافياي سقط جنين و مرگ ومير نوزاد نشخوارکنندگان در مناطق تحت مطالعه
4- مطالعه بر روي روش هاي تشخيص، پيشگيري و کنترل سقط جنين و مرگ ومير نوزاد نشخوارکنندگان و ارائه نتايج آن به نهادهاي اجرائي و مراکز دامپروري جهت انتخاب بهترين روش هاي پيشگيري و کنترل با توجه به مختصات ويژه محلي و عوامل تعيين شده در هر منطقه.

اهداف قطب در راستای پیشبرد مرزهای دانش

1- مطالعات بنيادي شامل آسيب شناسي و سم شناسي تکويني جهت يافتن پاتوفيزيولوژي و مکانيسم هاي موثر در ايجاد سقط جنين و مرگ ومير نوزادان توسط عوامل سمی ناشناخته.
2- ابداع روشهاي آزمايشگاهي نوين با توجه به امکانات بومي و منطقه اي و طراحي روش هاي شناسائي و تشخيص سريع انواع مختلف سقط جنين و مرگ ومير نوزادان مبتني بر عوامل مسبب و چهره اپيدميولوژيک از طريق برنامه هاي نرم افزاري.
3- مطالعات مقدماتي در مورد روش هاي پيشگيري و پروفيلاکسي (واکسن و دارو) بر عليه عوامل ايجادکننده سقط و مرگ ومير نوزادان.

روش های پیشبرد اهداف قطب

1- تشکيل گروههاي کاري تخصصي براي شناسائي علل سقط جنين و مرگ و مير نوزاد نشخوارکنندگان.
2- تبادل اطلاعات، يافته ها و دستاوردها در هر مرحله طي جلسات منظم و طراحي web site جهت درج آخرين يافته ها و برقراري ارتباط اعضاء قطب با ساير همکاران و نيز متخصصين و دانشجويان داخل و خارج کشور
3- ايجاد بانک اطلاعاتي سقط جنين و مرگ و مير نوزاد نشخوارکنندگان استان هاي خراسان و کل کشور
4- اجراي طرح هاي پژوهشي مشترک با محققين برجسته ساير دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي داخل و خارج کشور.
5- استفاده از دانشجويان پسا دکترا براي فعاليت در طرحهاي پژو هشي
6- گسترش و راه اندازي تحصيلات تکميلي در رشته هاي تخصصي پاتولوژي، انگل شناسي و بيوتکنولوژي و تربيت نيروهاي متخصص.
7- برگزاري کنگره ها و سمينارهاي تخصصي در زمينه مطالعاتي قطب.
8- برگزاري دوره هاي کوتاه مدت آموزشي، بازآموزي و کارگاه هاي آموزشي در زمينه شناسائي، کنترل و پيشگيري سقط جنين و مرگ ومير نوزاد نشخوارکنندگان براي شاغلين بخش هاي مختلف دامپزشکي در سطح منطقه و کشور.
9- شرکت در سمينارهاي داخل و خارج کشور جهت عرضه و ارائه نتايج و تبادل اطلاعات.
ايجاد ارتباط بين بخشهاي علوم پايه و پاتوبيولوژي دامپزشکي و پزشکي از طريق اجراي طرحهاي پژوهشي مشترک.
11-چاپ نتايج حاصله به صورت مقالات علمي، در مجلات معتبر داخلي و خارجي.
چاپ و انتشار خبرنامه، بولتن، تک نگاشت و نشريه.

2489 :تعداد دفعات بازید


 
  
بخشها
     

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2007 Ferdowsi University Of Mashhad.