اعضای قطب  

 

 مدیر قطب : دکتر حسام الدین سیفی

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی بیماری های داخلی دامهای بزرگ)

 DrSeifi

 دکتر محمد رضا اصلانی

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی داخلی دامهای بزرگ)

DrAslani

 دکتر مهرداد مهری

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی کلینیکال پاتوبیولوژی دامپزشکی)

 DrMohri

 دکتر غلامرضا رزمی

 استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی)

 

 دکتر کامران سرداری

دانشیار گروه عل­وم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی)

 DrSardari

 دکتر احمدرضا موثقی

دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی آسیب شناسی دامپزشکی )

 DrMovasaghi

 دکتر ابوالقاسم نبی پور

دانشیار گروه علوم پایه  دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی  دامپزشکی)

 Photo
   

 همکاران قطب:  

 دکتر محسن ملکی،  دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی آسیب شناسی دامپزشکی)
دکتر غلامرضا هاشمی تبار، دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی بیوتکنولوژی  )
دکترعلیرضا حق پرست، استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی ایمنی شناسی )
دکتر حسام دهقانی،  استادیار  گروه علوم پایه  دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد  (دکترای تخصصی جنین شناشی )
دکتر  مهرناز راد،  استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای تخصصی میکروبیولوژی دامپزشکی) 

 

 

 

 

 

 

 

­

5106 :تعداد دفعات بازید


 
  
بخشها
     

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2007 Ferdowsi University Of Mashhad.